MÁY THỦY BÌNH
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Mua
Bán
Hồ Chí Minh
(Vàng SJC 1L - 10L)
66.550
67.350
Hồ Chí Minh
(Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ)
53.050
54.050
Hồ Chí Minh
(Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ)
53.050
54.150
Hồ Chí Minh
(Vàng nữ trang 99,99%)
52.950
53.650
Hồ Chí Minh
(Vàng nữ trang 99%)
51.819
53.119
Hồ Chí Minh
(Vàng nữ trang 75%)
38.392
40.392
Hồ Chí Minh
(Vàng nữ trang 58,3%)
29.431
31.431
Hồ Chí Minh
(Vàng nữ trang 41,7%)
20.524
22.524
Hà Nội
(Vàng SJC)
66.550
67.370
Đà Nẵng
(Vàng SJC)
66.550
67.370
Nha Trang
(Vàng SJC)
66.550
67.370
Cà Mau
(Vàng SJC)
66.550
67.370
Huế
(Vàng SJC)
66.520
67.380
Bình Phước
(Vàng SJC)
66.530
67.370
Biên Hòa
(Vàng SJC)
66.550
67.350
Miền Tây
(Vàng SJC)
66.550
67.350
Quãng Ngãi
(Vàng SJC)
66.550
67.350
Long Xuyên
(Vàng SJC)
66.570
67.400
Bạc Liêu
(Vàng SJC)
66.550
67.370
Quy Nhơn
(Vàng SJC)
66.530
67.370
Phan Rang
(Vàng SJC)
66.530
67.370
Hạ Long
(Vàng SJC)
66.530
67.370
Quảng Nam
(Vàng SJC)
66.530
67.370
(Nguồn: SJC)
DỊCH VỤ

I. Máy Kinh vĩ Điện Tử Pentax ETH-322

Tên sản phẩm: Máy Kinh vĩ Điện Tử Pentax ETH-322

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ống kính

- Độ phóng đại ống kính:                                               30X

- Đường kính hiệu quả của kính vật:                               45mm

- Trường nhìn của ống kính:                                           1°30’

- Khỏang cách đọc nhỏ nhất:                                        1.35m

Hệ thống đọc góc

- Bàn độ đứng:                                                 Đơn

- Bàn độ ngang:                                                         Đôi

- Số đọc góc nhỏ nhất:                                      1/5”

- Độ chính xác đo góc:                                      2”

- Đơn vị đo góc:                                                        360° / 400 G

Màn hình

- Loại màn hình:                                                Màn hình tinh thể lỏng

- Số lượng màn hình:                                           Máy có 02 màn hình

- Bàn phím                                                                Tiếng anh

Trục đứng

- Trục đứng:                                                               Trục đơn

Con lắc tự động

- Con lắc tự động:                                                        Có

Tiêu chuẩn kín nước

- Lắp rắp theo tiêu chuẩn:                                             IPX 4

Độ nhạy bọt thủy

- Độ nhạy của bọt thủy dài:                                           30”/ 2mm


- Độ nhạy của bọt thủy tròn:                                          8’/ 2mm

Dọi tâm quang học

- Độ phóng đại:                                                            3X

- Khoảng nhìn:                                                  0.5 m tới vô cực

Nguồn điện

- Pin:                                                               1 Pin AA + 1 Pin NiMH

- Thời gian sử dụng:                                                     8h

Phạm vi nhiệt độ:                                                    20 °C ± + 50°C

Kích thước & trọng lượng

- Kích thước:                                              W 168 x H 330 x L 158 mm

- Trọng lượng máy:                                                      4,6 kg

 

 

 

II. MAÙY KINH VYÕ ÑIEÄN TÖÛ PENTAX ETH - 400

 

 

  

 

MAÙY KINH VYÕ ÑIEÄN TÖÛ PENTAX ETH - 400

 

Maùy kinh vyõ duøng cho Traéc löôïng vieân, Kyõ sö coâng trình, Caùc nhaø thaàu xaây döïng.

Với những thaønh töïu khoa hoïc ñaõ ñaït ñöôïc, haõng Pentax cuûa Nhaät ñaõ cho ra ñôøi moät loaït caùc maùy kinh vyõ kyõ thuaät soá vôùi maøn hình tinh theå loûng LCD. Heä thoáng laêng kính chaát löôïng cao ñaûm baûo hình aûnh roõ neùt ngay caû trong ñieàu kieän aùnh saùng yeáu. Baïn khoâng toán thôøi gian ñeå kieåm tra, hieäu chænh maùy. Ñieàu naøy giuùp ta giaûm thieåu thôøi gian ngöng laøm vieäc ñeå söûa chöõa, taêng naêng suaát, toái ña ñoä chính xaùc vaø ñoä tin caäy. Ñaûm baûo tuoåi thoï laâu daøi cuûa maùy. Vaø ñieàu quan troïng hôn laø giaù caû raát hôïp lyù. Baïn haõy thöû noù ngay hoâm nay.

Thông số kỹ thuật ETH-402
ETH-405
ETH-410
ETH-420
Ống kính
-Ñoä phoùng ñaïi oáng kính 30X
-Ñöôøng kính hieäu quaû cuûa kính vaät 45mm
-Tröôøng nhìn cuûa oáng kính 1°30’
-Khoûang caùch ñoïc nhoû nhaát 2m
-Heä soá K 100
-Heä soá nhìn xa 0
Đo Góc
-Daïng ño goùc
Söï gia taêng
 
Hệ thống đọc góc
 
-Baøn ñoä ñöùng
Ñôn
 
-Baøn ñoä ngang
Ñoâi
 
-Soá ñoïc goùc nhoû nhaát 1/5” 1/5” 5/10” 10/20”
-Ñoä chính xaùc ño goùc 2” 5” 10” 20”
-Ñôn vò ño goùc
360° / 400 G
 
Màn Hình
 
-Loaïi maøn hình Maøn hình tinh theå loûng
-Maøn hình Maùy coù 02 maøn hình
-Baøn phím Tieáng anh
Trục đứng
 
-Truïc ñöùng
Truïc ñôn
 
Con lắc tự động
 
-Heä thoáng buø truïc ñöùng ñöùng
Coù
 
-Heä thoáng buø truïc ñöùng ngang
Coù
 
Khoâng coù
Tiêu Chuẩn kín nước
 
-Laép raép theo tieâu chuaån IPX4
Độ nhạy bọt thủy
-Ñoä nhaïy cuûa boït thuûy daøi 30”/ 2mm 40”/ 2mm
-Ñoä nhaïy cuûa boït thuûy troøn
8’/ 2mm
 
Còi cảnh báo
 
-Coøi caûnh baùo
Coù
 
Rọi tâm quang học
-Ñoä phoùng ñaïi
3X
 
-Khoaûng nhìn
0.5 m tôùi voâ cöïc
 
Nguồn điện
 
-Pin
4 cuïc pin AA
 
-Thôøi gian söû duïng
80 giôø  ñoái vôùi pin Alkaline
 
Phạm vi nhiệt độ
 
-Phaïm vi nhieät ñoä
- 20 °C ±  + 50°C
 
Kích thước & trọng lượng
-Kích thöôùc W 168 x H 158 x L 333 mm
-Troïng löôïng maùy 4,8 kg
 


III. Máy Kinh vĩ Điện Tử Pentax ETH-322

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

ETH-302

ETH-305

ETH-310

ETH-320

 Ống kính

 Ảnh

Ảnh thuận

 Đường kính kính vật

45mm

 Độ phóng đại

30X

 Khả năng đo cạnh ngắn nhất

1.35 m

 Trường nhìn

1°30’

 Đo góc

 Dạng đo góc

Sự gia tăng

 Hệ thống đọc góc

 Bàn độ đứng

1

 Bàn độ ngang

2

 Số đọc góc nhỏ nhất

1/5”

1/5”

5/10”

10/20”

 Độ chính xác đo góc

2”

5”

10”

20”

 Đơn vị đo góc

360° / 400 G

 Màn hình

 Loại màn hình

Màn hình tinh thể lỏng

 Màn hình

Máy có 02 màn hình

 Con lắc tự động

 Con lắc tự động

Không

 Tiêu chuẩn kín nước

 Lắp rắp theo tiêu chuẩn

IPX 4

 Bọt thủy

 Bọt thủy dài

30"/ 2mm

40"/ 2mm

 Bọt thủy tròn

8"/2mm

 Còi cảnh báo

 Khác

 Thời gian sử dụng Pin

4 cục pin - 30 giờ đối với pin Alkaline

 Nhiệt độ

- 20°C ± + 50°C

 Kích thước

W 168 x H 330 x L 158 mm

 Trọng lượng máy

 

IV. MAÙY KINH VYÕ ÑIEÄN TÖÛ PENTAX ETH - 500Series

 

 

Ghi chú:

  • Máy được bảo hành 01 năm kể từ ngày giao hàng.
  • Giao hàng và hướng dẫn sử dụng tận nơi miễn phí trong phạm vi toàn quốc.
  • Máy được kiểm nghiệm, hiệu chuẩn, cấp chứng nhận hiểu chuẩn miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.
  • Có đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ, lý lịch về máy.

 

Rất mong nhận được hồi âm của Quý khách hàng!

 

 

TRUNG TÂM MÁY TRẮC ĐỊA TRƯỜNG SƠN

Địa chỉ              : 79 Trường Sơn, P 2, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Email                : maydodacfaco@gmail.com

Website            : www.maythuybinh.net

Hotline        : Mr Việt 0986 658 789

 

DỊCH VỤ KHÁC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Việt

0986 658 789

Mr Khải ( P. KD )

08.3547.4279

KIỂM ĐỊNH - SỬA CHỮA
THỐNG KÊ TRUY CẬP
7 Khách đang trực tuyến